top of page

Základní souhrn informací o zpracování osobních údajů

Společnost EXKLUSIV "Vše ze dřeva" s.r.o., provozovatel webových stránek umístěných na adrese https://www.exklusiv.cz a internetového obchodu umístěného na webové adrese https://www.exklusiv-shop.cz provádí nezbytně nutné zpracování Vašich osobních údajů ke splnění kupní smlouvy, kterou je objednávka a prodej zboží a nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením kupní smlouvy, a dále provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění zákonných povinností uložené této společnosti.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, TOTOŽNOST SPRÁVCE
Správcem osobních dat subjektů údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je obchodní společnost EXKLUSIV "Vše ze dřeva" s.r.o., se sídlem Za Sokolovnou 814, 538 51 Chrast. IČ: 25937634. Zapsaná v živnostenském rejstříku Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Krajský soud Hradec králové, oddíl C, vložka 16004 (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Mgr. Miroslav Diviš, Za Sokolovnou 814, 538 51 Chrast, elektronická adresa m.divis@exklusiv.cz.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné k následujícím úkonům, a těmi jsou jmenovitě tyto:
splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

bottom of page