top of page

Obchodní podmínky spol. EXKLUSIV "Vše ze dřeva" s.r.o.

 

Věnujte prosím pozornost Obchodním podmínkám společnosti EXKLUSIV „Vše ze dřeva“ s.r.o. Odesláním objednávky vyjádříte a potvrdíte souhlas s těmito Obchodními podmínkami, které se tímto stávají závazné pro obě smluvní strany. Bez souhlasu nelze Vaši objednávku odeslat. Smluvními stranami se rozumí na jedné straně odběratel (zákazník) a dodavatel (společnost: EXKLUSIV „Vše ze dřeva“ s.r.o., IČ 25937634).

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Ta vzniká v momentě zaplacení částky za zboží uvedené v objednávce na účet dodavatele. Při platbě na dobírku kupní smlouva vzniká okamžikem předání zásilky se zbožím uvedeným v objednávce dopravci. Výčet zboží uvedený na webových stránkách umístěných na adrese https://www.exklusiv.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží, i když je zboží v katalogu označeno jako zboží skladem. Zboží denně několikrát naskladňujeme a může se jednat o zboží, které je již administrativně přijato na sklad, ale není připraveno k odběru. Také se může stát, že zboží označené jako skladem, v jednom okamžiku nakupuje více zákazníků a může být doprodáno. V tomto případě objednávky vykrýváme dle přijatého pořadí. Pro co nejpřesnější údaje katalog aktualizujeme.

Ceny zboží jsou uvedené jak bez, tak včetně DPH 21%.

Objednávky přijaté v pracovní dny do 11.00 hod. vyřizujeme do 48 hodin. Objednávky s platbou předem na účet odesíláme v den připsání peněz na účet dodavatele. Při platbě předem na účet je zboží odesláno až po faktickém připsání peněz na účet dodavatele. Není tedy nutné zasílat výpisy o převodu peněz. Objednávka nebude odeslána přednostně, pakliže nejsou peníze připsány na účtu dodavatele. Pokud si objednatel nevyzvedne objednanou zásilku, nebo nezruší včas svou objednávku, vzniká dodavateli nárok na úhradu dopravného (poštovného) a ostatních nákladů ve skutečně uhrazené výši (dopravci, poště, balné, převod peněz, administrativní zpracování). Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat náhradu a s tím spojené náklady dle platného ceníku dopravní společnosti Toptrans. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách přepravní společnosti a jeho platnost se vztahuje k době odeslání zásilky a to včetně veškerých nákladů na vymáhání dopravného (doporučené dopisy, soudní výlohy apod.) a včetně všech ostatních nákladů (balné, administrativní zpracování atd). Ceník může být prodávajícím z důvodu administrativního zjednodušení stanoven na jednotnou cenu 250,- s DPH. Za každý započatý den vzniklé pohledávky se účtuje penále ve výši 0,1 % z dlužné částky.

Údaje zadané v objednávce budou využity pouze pro daný nákup. V případě, že chcete při příštích objednávkách mít předvyplněné fakturační údaje, nebo mít přehled o starších objednávkách, je potřeba se zaregistrovat. Při dalším nákupu stačí zadat pouze heslo a veškeré údaje, které jste zadali při registraci, se automaticky předvyplní. Při registraci si také můžete zvolit možnost získávání novinek a postřehů ze stomatologické praxe a laboratoře spolu s informacemi o akcích prostřednictvím emailu.

Platbu předem proveďte na základě platebních údajů, které najdete ve spodní části objednávky po fyzické kontrole dostupnosti zboží. Pokyny k provedení platby obdržíte informačním emailem. Při zadávání příkazu věnujte prosím zvýšenou pozornost částce a variabilnímu symbolu (číslo objednávky), který je nezbytný pro urychlené identifikování platby. Špatně vyplněné, nebo neúplné údaje oddalují odeslání zásilky.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Osobní údaje našich zákazníků nesdělujeme třetím stranám. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby obchodu na webové adrese https://www.exklusiv.cz.

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY DODAVATELEM
Dodavatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

 

ZÁRUKA
Na zboží z obchodu umístěné na webové adrese https://www.exklusiv.cz se vztahuje záruční doba stanovená platným Obchodním zákoníkem.


REKLAMAČNÍ ŘÁD
Vztahy mezi prodávajícím (EXKLUSIV „Vše ze dřeva“ s.r.o., Mgr. Miroslav Diviš, Za Sokolovnou 814, 538 51 Chrast, IČ 25937634) a kupujícím se řídí reklamačním řádem, který je vypracován dle Občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb.) a Zákoně o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace")

Kupující je povinen veškeré zboží, které mu prodávající dodá, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího, v případě zaslání objednaného zboží, neprodleně po jeho převzetí od dopravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení
Prohlídku zboží musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které lze při vynaložení veškeré odborné péče zjistit
Kupující je povinen oznámit prodávajícímu ihned a bez zbytečného odkladu po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možné při odborně provedené prohlídce zjistit. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na předávacím dokladu (dodací nebo přepravní list, daňový doklad), apod.) a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat nejdéle do 2 pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně poté, co vady zjistil při vynaložení veškeré odborné péče
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně ve lhůtě uvedené v článku 3. V písemném oznámení musí kupující podrobně uvést všechny zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu zjištěné vady uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků: Odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, Dodání chybějícího množství zboží, Přiměřenou slevu z kupní ceny, Odstoupení od kupní smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou
Písemné oznámení o zjištěných vadách s uplatněním nároků, podle článku 4. uplatňuje kupující v místě sídla společnosti EXKLUSIV „Vše ze dřeva“ s.r.o.
K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, jehož vady jsou reklamovány
Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy byla reklamce uplatněna. Delší lhůta je možná, pokud se na ni kupující a prodávající dohodnou
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Základní souhrn informací o zpracování osobních údajů
Společnost EXKLUSIV „Vše ze dřeva“ s.r.o., provozovatel internetového obchodu https://www.exklusiv.cz provádí nezbytně nutné zpracování Vašich osobních údajů ke splnění kupní smlouvy, kterou je objednávka a prodej zboží a nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením kupní smlouvy, a dále provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění zákonných povinností uložené této společnosti.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, TOTOŽNOST SPRÁVCE Správcem osobních dat subjektů údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je obchodní společnost EXKLUSIV „Vše ze dřeva“ s.r.o., se sídlem Za Sokolovnou 814, 538 51 Chrast. IČ: 25937634. Zapsaná v živnostenském rejstříku Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Krajský soud Hradec králové, oddíl C, vložka 16004 (dále jen „správce“). Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Za Sokolovnou 814, 538 51 Chrast, EXKLUSIV „Vše ze dřeva“ s.r.o.. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné k následujícím úkonům, a těmi jsou jmenovitě tyto: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.


DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
a podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.
 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)
INFORMAČNÍ POVINNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Obecná informační povinnost

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“), „prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,

který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu (v tomto konkrétním případě se jedná o webovou adresu umístěnou na https://www.exklusiv.cz).

Jestliže prodávající provozuje internetové stránky (ano, provozujeme, v tomto konkrétním případě se jedná o web https://www.exklusiv.cz), uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách (naleznete je zde: (v tomto konkrétním případě se jedná o web https://www.exklusiv.cz/obchodni-podminky/).

Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky (ano, v případě naší společnosti EXKLUSIV "Vše ze dřeva", s.r.o. odkazuje na obchodní podmínky), uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách“.

Prodávající, za předpokladu, že naplní dikci zákona, může způsob poskytování informací přizpůsobit charakteristikám svého podnikání. Jednou z forem, jak tuto zákonnou informační povinnost naplnit, mohou být i tzv. reklamační řády (viz https://www.exklusiv.cz/obchodni-podminky/) vydávané podnikatelem.

S výjimkou oblasti telekomunikací, služeb finančního trhu a energetiky (podrobné vymezení v § 20e ZOS) je subjektem mimosoudního řešení sporů Česká obchodní inspekce.

Prodávající může použít např. tuto nebo podobnou formulaci (Tuto formulaci společnost EXKLUSIV "Vše ze dřeva", s.r.o. používá ve svých Obchodních podmínkách):

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým

je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz “
 

Pokud prodávající provozuje internetové stránky (ano, provozujeme, v tomto konkrétním případě se jedná o web https://www.exklusiv.cz), je třeba informaci o subjektu mimosoudního řešení sporů zveřejnit také na těchto stránkách (viz https://www.exklusiv.cz/obchodni-podminky/).

Stejně tak, využívá-li prodávající standardizované obchodní podmínky, je povinen informaci o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů uvést také zde (viz https://www.exklusiv.cz/obchodni-podminky/).

Informační povinnost při vzniku sporu

Podle § 14 odst. (2) ZOS „v případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“

Trvalým nosičem dat je jakýkoli nástroj, který umožňuje spotřebiteli nebo obchodníkovi ukládat informace určené jemu osobně, a to způsobem vhodným pro jejich budoucí použití, po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu.

V praxi se bude jednat především o elektronickou poštu (v případě potřeby milý zákazníku nás kontaktujte kdykoli na emailové adrese m.divis@exklusiv.cz).
 

EXKLUSIV „Vše ze dřeva“ s.r.o.

Další specifické povinnosti ukládá internetovým obchodníkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line.

Podle článku 14 odst. 1 tohoto nařízení „obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, a internetová tržiště usazená v Unii uvedou na svých internetových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line.

Tento odkaz musí být pro spotřebitele snadno dostupný. Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb on-line, uvedou rovněž svoji e-mailovou adresu (v případě potřeby milý zákazníku nás kontaktujte kdykoli na emailové adrese m.divis@exklusiv.cz).“

Platforma pro řešení sporů online bude Evropskou komisí spuštěna k 15. únoru 2016 na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

bottom of page